Vores Vedtægter

Foreningens organisation

Danmarks Veteraner

Lokalforening: Thy-Mors-Salling

§ 1

Foreningens navn

Soldaterforeningen Danmarks Veteraner, lokalforening THY-MORS-SALLING. Stiftet d. 05. November 1987.

§ 2

Foreningens formål

 • At samle hjemsendte og tjenestegørende soldater af alle grader, observatører og politifolk i soldaterforening “Danmarks veteraner”.
 • At bidrage til skabelsen af et bedre samarbejde og forståelse mellem nationerne.
 • At medvirke til oplysning om de aktiviteter af fredsstøttende og humanitære karakter, dansk personel deltager i.
 • At knytte og styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmer,’ bl.a. ved mødevirksomhed, selskabelige sammenkomster m.m.
 • At hædre afdøde medlemmer på værdig vis.

§ 3

Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver der har gjort eller gør tjeneste i fredsstøttende og humanitære missioner, og har modtaget medalje herfor (eks. FN-medalje, NATOmedalje eller Forsvarets medalje).

Medlemmer der ved deres handlemåde skader foreningen, kan af bestyrelsen indankes til repræsentantskabets afgørelse.

Udmeldelsen sker til formanden/kassereren inden årsskiftet.

Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på foreningen.

§ 4

Kontingent

Kontingentet er indeholdt i betaling til medlemsbladet “BARETTEN’, af det på repræsentantskabet årlige fastsatte beløb.

Indbetalerens kvittering er gyldigt medlemsbevis.

§ 5, stk. 1

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af:

Formand (vælges for en 2 årig periode på generalforsamlingen)

4 bestyrelsesmedlemmer (vælges ligeledes for en 2 årig periode, hvor 2 er på valg hvert år)

2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år)

 • fane ansvarlig (vælges for 1 år)
 • revisorer (vælges for 1 år)

Det tilstræbes, at der vælges 1 fra hvert af områderne Thy-Mors-Salling til bestyrelsen. Resten af bestyrelsessammensætningen er stillet frit.

§ 5, Stk. 2

Følgende transportudgifter afholdes af foreningen:

Hvor fanen er repræsenteret, eller anden aktivitet der er godkendt af bestyrelsen (gælder f.eks. ikke sommer- og jubilarstævner). Afregnes til den enhver tid gældende sats som Landsforeningen anvender.

§ 6

Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og der indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og er altid beslutningsdygtig.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning (regnskabsåret følger kalenderåret)
 4. Indkomne forslag (skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
 5. valg (jf. 5)
 6. Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde (1 for hvert
 7. medlem)
 8. Eventuelt

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidigt, samt kassereren og I. bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingens beslutninger træffes altid ved simpelt stemmeflertal. Personvalg er altid skriftlig.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling

En sådan kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 1/4 del af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det.

§8

Opløsning af foreningen

Lokalforeningen kan opløses, dersom medlemstallet kommer under 25 medlemmer, og da kun når 4/5 dele af generalforsamlingen stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal dens midler tilfalde landsforeningen.

Således vedtaget d. 19. februar 2010.

Underskrevet af bestyrelsen

Revidering af love og bestemmelser afd. 05. november 1987.

Vedtægtsændring foretaget på generalforsamling d. 14. marts 2008

Vedtægtsændringer foretaget på generalforsamlingen d. 19. februar 2010

Nærværende vedtægter optrykt i udgave d 08. oktober 2000.

Nærværende vedtægter optrykt i ny udgave d 31. marts 2002. Nærværende vedtægter optrykt i ny udgave d. 14. marts 2004.

Nærværende vedtægter optrykt i ny udgave d. 20. marts 2008

Nærværende vedtægter optrykt i ny udgave d 20. februar 2010

Nærværende vedtægter optrykt i ny udgave d 24.febuar 2017

Nærværende vedtægter optrykt i ny udgave d 22. februar 2019