2016

Generalforsamling

Referat af Generalforsamling i De Blå Baretter Thy

Mors Salling fredag den 12. februar 2016
Der var 22 til spisning og 17 stemmeberettigede til generalforsamlingen.
Der blev hold et minuts stilhed til minde om Ove Emil Jensen som faldt bort i 2015. Æret være
hans minde.
1.
Mads Tonsgaard blev valgt til dirigent. Flemming Christensen og Niels Kristian Henriksen blev
valgt til stemmetællere. Der var ingen modkandidater.
Formanden berettede om et aktivt år 2015. Beretningen vedlægges referatet.
2.
Debat om formandens beretning:
Niels Kristian Henriksen: Hvorfor afholdes generalforsamlingen så tidligt i år?
Claus: Jf. vedtægterne skal generalforsamlingen gennemføres i februar måned. Og det var
denne dato, der passede bestyrelsen bedst.
Martin Clausen: Vil gerne vide hvornår de sidste nye vedtægter er fra, og hvor han finder dem?
Mads: De er fra 2010 og findes på lokalforeningens hjemmeside
Ole Ingvarsen: Hvad hedder hjemmesiden?
Chris:
http://thymorssalling.dk/
Flemming: Dem der ikke har computer kan gå på nettet på biblioteket
Poul: Der er fejl i medlemskartoteket.
Bestyrelsen: Vi vil sørge for en opdatering.
Tak til formanden for en fin beretning.
3.
Kasserens beretning: Regnskabet blev uddelt til alle. Der har været udgifter for kr. 10.211,11
og indtægter for kr. 15.609,38, det gør at formuen er steget fra kr. 7.922 til nuværende
kr.13.320,66. Regnskabet er godkendt af revisorerne
4.
Debat om regnskabet:
Poul: 2 nye medlemmer har betalt kontingent i 2015, trods de kunne melde sig ind gratis.
Niels Kristian Henriksen: Kan ikke læse forkortelser (fik dem forklaret)
Martin: Roser regnskabet, men vil gerne have at der fremover står på kvitteringerne, hvem der
har købt, og hvem der er købt til.
Jørgen Staal: Der var nogle der fik penge overført i stedet for blomster, samt der var nogle
kvitteringer uden informationer på.
Mads: For fremtiden skal de omtalte informationer stå på kvitteringerne.
Poul: Den 5. september lægges der kranse på kirkegårdene for de faldne. Ved runde
fødselsdage gives der vin.
Flemming: Udtrykker enighed med Mads.
5.
Indkomne forslag.
Nyt navn til Landsforeningen ”DANMARKS VETERANER”. (Hoved bestyrelsen)
Der er fremsat forslag fra hovedbestyrelsen om at navnet De blå Baretter erstattes med
navnet Danmarks Veteraner. Navnet er foreslået, fordi foreningen ikke kun er for FN udsendte,
men indeholder et bredt udvalg af soldater, der var været ude i mange typer missioner.
Definitionen af en ”Veteran” er politisk bestemt til at være en person, der har været udsendt i
mindst én mission. Navnet skal afspejle hvor vi er fra, og hvem vi er. Bestyrelsen er enig om at
bakke op om navnet, men vil gerne høre generalforsamlingens mening. Det er ikke muligt at
foreslå andre navne, det er enten dette navn eller ingenting. Lokalforeningerne kan stadig
kalde sig, hvad de vil. Forslaget vil blive behandlet på Repræsentantskabsmødet i april måned.
Knud Holst: Det er meget rimeligt. Det skylder vi dem, der har været i NATO og andre
missioner.
Bent Bundgaard: Er ikke tilhænger. Mener ikke unge hjemsendte vil kaldes veteraner.
Claus: Politisk er det bestemt, at alle der har været ude i mindst én mission, kaldes veteraner.
Martin: Det er et øm punkt. Folk har været ude med mange forskellige farver baretter. Støtter
navnet Danmarks Veteraner.
Maria: Har kun været ude i NATO‐regi og har endda aldrig været i andet end HJV. Der skal
være plads til alle.
Jørgen: Mener at man kan dele folk op i krigsveteraner og fredsveteraner og at
fredsveteranerne ikke vil hedde veteraner. Det gør ondt at ændre navnet.
Claus: Mener ikke at begrebet krigsveteraner kan anvendes. Alle missioner har mange typer
opgaver. Der er FN folk der har været i kamp, og der er NATO soldater fra Irak og Afghanistan,
der ikke har været i kamp. Veteranbegrebet blev fastslået politisk i 2010.
Flemming: Var den første NATO‐soldat i foreningen, og det var svært. Hvis navnet ikke bliver
ændret vil foreningen dø fordi NATO soldaterne vil trække sig ud.
Claus: Det er kun navnet på landsforeningen, der bliver ændret. Mads: vi kan stadig hedde Thy
– Mors – Salling soldaterforening
Ove: Der findes stadig FN soldater. Hvad vil navnet på bladet blive.
Claus: Der er p.t. ikke fremsat forsalg om at ændre navnet på bladet.
Flemming: Læser op fra Barettens forside. Navnet Danmarks Veteraner er jo allerede på
bladet.
Niels Kristian Henriksen: Foreslår Danske soldater.
Bestyrelsen: Det er enten Danmarks Veteraner eller ingenting. Danske soldater er jo alle
soldater, ligegyldig om de har været udsendt eller ej.
Forsamlingen bestemmer hvad repræsentanterne skal stemme til repræsentantskabsmødet i
april.
Martin: Er enig med Flemming.
Afstemning: Stort flertal for at støtte ændring af navnet til Danmarks Veteraner.
Knud: Har en søn der ikke vil være med i foreningen så længe den hedder De Blå Baretter.
Næste indkommende forslag er følgende:
Etablering af et aktivitets‐/arrangementsudvalg.
Bestyrelsen vil gerne nedsætte et aktivitets‐ og arrangementsudvalg som støtter bestyrelsen i
at få formidlet og koordinere deltagelse i alle de turneringer og arrangementer, som
foreningen inviteres til. Det kunne være nogle ville være tovholder i skydning eller bowling

Tødsø d. 12. februar 20161

Generalforsamling i De Blå Baretter, Lokalforening Thy, Mors og Salling.

Formandens beretning.

Kære medlemmer!

Jeg vil i det efterfølgende tage jer gennem 2015, som det så ud fra min stol.

Året var præget af deltagelse i en del aktiviteter internt i vores egen forening, men så sandelig også uden

for vores trygge rammer her i det nordvestjyske.

Kalenderen var knap skiftet fra 2014 til 2015, førend det blev tid til at gennemføre den traditionelle

Nytårskur,  som vi jo bekendt afholder på skift med vores venner i Lokalforening Nordvest. I 2015 var det T‐

M‐S ́s tur til at være værter for kuren. Lørdag d. 24. januar blev kuren afholdt i Redsted Sognegård med 27

deltagere. Det blev en ganske fornøjelig aften med mange underholdende indslag og ikke mindst en

særdeles velsmagende buffet, som familien Tonsgaard havde taget ansvaret for at tilrettelægge. Alt i alt en

rigtig god aften.

Fredag d. 20. februar var det blevet tid til Generalforsamling 2015. Den blev ‐ vanen tro ‐ gennemført her i

lokalerne i Tødsø. 17 deltagere var mødt op for at deltage i generalforsamlingen, der bl.a. bød på et

formandsskifte. Poul V. Larsen valgte efter 4 år på formandsposten ‐ og skal det lige indskydes i alt 20 år i

bestyrelsen – at træde tilbage. Jeg overtog formandsposten og samtidig blev der foretaget valg til

bestyrelsen, idet Mads Tonsgaard blev genvalgt og Maria Agerholm Thomsen blev nyvalgt.

I f.m. forsamlingen blev fremmødte jubilarer også fejret.

Et af foreningens egne arrangementer var et besøg d. 12. marts ved modeljernbaneklubben i Skive. Besøget

var arrangeret af foreningens kasserer, Jørgen Staal. Desværre var fremmødet til arrangementet ikke stort.

Men tro mig, vi der mødte op havde et par inspirerende timer blandt dedikerede medlemmer af klubben.

Efterhånden var det blevet forår i Danmark, og det var tid til at trække vores faner ud af vinterhiet.

  1. 16. april stod landet på den anden ende. Dronning Margrethe fyldte 75 år og der var lagt op til, at hel

landet skulle fejre dette. Bl.a. blev der arrangeret fanoptog i København. Sammen med 186 andre faner, var

foreningens repræsenteret i et optog, der startede i Kastellet og endte i 2 fanekolonner ved Amalienborg,

som Dronningen skulle passere på sin rute gennem København. Selv om det blev en lang dag, er jeg sikker

på, at Poul Erik og Poul havde en rigtig god tur til København.

Årets Repræsentantskabsmøde blev afholdt 17. ‐ 18‐ april i Karup. Foreningen var repræsenteret ved Maria

Agerhom Thomsen, Jørgen Lindor‐Holm og undertegnede. Det var et rimeligt stille møde, der blev

gennemført uden de større diskussioner.

På Peacekeeper Day ‐ d. 29. maj ‐ var foreningen repræsenteret med foreningsfanen ved arrangementet i

Holstebro og med ”reservefanen” ved arrangementet i Kastellet.

I Kastellet blev 2 af foreningens medlemmer hædret:

‐ Jørgen Lindor‐Holm (Cypern 3 og 4) modtog 50‐års medaljen for tjeneste på Cypern og

‐ Jørgen Staal Erichsen modtog The Nordic Blue Berets Medal of Honour i bronze.

Tødsø d. 12. februar 2016

2

Før sommeren ‐ jf. kalenderen! ‐ ramte Danmark var det tid at deltage i Sommerstævnet, der blev afviklet i

Hobro. Tre medlemmer ‐ med påhæng ‐ deltog.  Tilbagemeldingen fra vores deltagere var, at det var et

godt stævne, men desværre med for få deltagere.

Straks efter sommerferien var vores opmærksomhed rettet mod deltagelse i markeringen af Den Nationale

Flagdag d. 5. september. I år havde alle tre kommuner (Thisted, Morsø og Skive) i lokalforeningens område

valgt at lave særlige arrangementer i den forbindelse. Det syntes vi naturligvis var rigtig godt, men samtidig

også en udfordring at tilsikre, at foreningen var repræsenteret med fane ved alle arrangementerne. Men

det lykkedes! Jeg vil ikke her komme ind på de enkelte arrangementer, men vil i stedet henvise til omtalen i

Baretten.

  1. 17. september inviterede foreningen ‐ med Maria som primus motor ‐ til et foredrag om livet på Station

Nord i Grønland. Foredragsholderen var Tom Schou, der har tilbragt godt 2 år på ”Stationen”. Tom gav

tilhørerne et godt indblik i udfordringerne ved at være udsendt til en af de fjerneste egne i kongeriget.

Desværre må jeg igen konstatere, at fremmødet til foredraget ikke var overvældende.

FN‐dagen d. 24. oktober blev markeret på behørig vis ved et arrangement på Rindsholm Kro. Der var mere

end 100 deltagere til arrangementet.  Foreningsfanen samt medlemmer af foreningen var repræsenteret

ved ceremonien i Mindelunden ved kroen. Efterfølgende var der uddeling af Fredsprismedeljen. (

Bem.:

Lokalforeningen havde 2 modtagere i år. En uddelt ved seance på Skive Kaserne og en sendt med posten

)

Året blev rundet af med deltagelse i Mindedagen d. 22. december på Rindsholm Kro. Mindedagen blev

første gang gennemført i 2014. Baggrunden for dagen er et ønske om at mindes de veteraner, der er gået

bort og hædre øvrige veteraner for deres indsats. Der var ganske pænt fremmøde – 65 mand. Efter en kort

ceremoni i Mindelunden blev der budt på sandwiches i krostuen.

Sådan forløb 2015 set fra min stol. Nogle vil måske nu tænke: ”Hvorfor nævnte han ikke noget om Veteran

Caféen i Skive?”

Det har jeg helt bevidst gemt til sidst. Som de fleste af jer ved, blev der i 2. halvår 2015 etableret en

Veteran Café i Skive. Caféen er etableret ved privat initiativ.

Lokalforeningen har stået som medvært ved to af arrangementerne i 2015. Dels et foredrag med Christian

Ring (18. november) og et besøg til Garnisonsmuseet, Marinemuseet og Veteranhjemmet i Aalborg  (21.

november).

Det er hensigten, at vi vil forsøge at gå i et endnu tættere samarbejde med Caféen særligt fsva

fællesarrangementer.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige stort tak til bestyrelsen for indsatsen i 2015. Den samme tak skal også lyde

til foreningens fanebærere,  som på fornemste vis har repræsenteret foreningen ved arrangementer rundt

om i landet.

CLAUS MOSBÆK