2019

Referat

Generalforsamling 2019 i lokalforening Thy-Mors-Salling, Danmarks Veteraner.

Generalforsamlingen blev afholdt fredag 22. februar 2019 i foreningens lokaler i Tødsø gl. skole, kl. 1900.

Forud for generalforsamlingen var der spisning og sang, v. Jakob Aagaard Poulsen.

Der deltog 20 i spisning, der deltog 19 stemmeberettigede i generalforsamlingen.

Bilag:

 1. Dagsorden/indkaldelse
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Aktivitetsplan for veterancafé Skive 2019

Referatet følger dagsordenens punkter.

 1. Velkomst ved formanden.

Valg af stemmetællere.

Valg af dirigent – valgt Claus Mosbæk, veterankoordinator Skive kommune

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidig og dermed gyldig.

 1. Formandens beretning (se bilag).

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning. Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskabsfremlæggelse (kasseren).

Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag:
  1. Forslag fra bestyrelsen om at udpege en faneansvarlig (nu er der udpeget 3 fanebærere). Den faneansvarlige skal koordinere hvem der tager fanerne hvornår, og dermed aflaste formanden. Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget med 17 stemmer for, 0 imod. Ordningen skal gælde fra og med 2020.
 2. Debat om foreningen nu og fremover:

Formanden indledte med at ridse foreningens linje op, nemlig at fokusere på understøttelse af veterancafeerne og deres aktiviteter, men at fokusere på mere overordnet politik. Formanden inviterede til debat om det er en rigtige linje.

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor foreningens indlæg i medlemsbladet ”Baretten” altid var kortere end andres. Formanden og andre kunne svare, at der oftest forkortes fra redaktørens side, og at der er fokus på det.

Der blev kommenteret at det var vigtigt at man bevarede baretten som symbol på netop De Blå Baretter/Danmarks Veteraner. De traditionelle soldaterforeninger bruger ikke baretten, så det er med til at skille Danmarks Veteraner ud. Det er korpsånd, som der skal passes på ikke forsvinder. Det blev understreget at det ikke var et spørgsmål om blå baretter, men at alle udsendte farver er med.

Korpsåndsmæssigt blev det kommenteret at Danmarks Veteraner er alle grader, men at alle er lige som veteraner. Samtidig blev det understreget at foreningen giver rødvin ved udkørsel til alle runde fødselsdage! Det er der ikke mange foreninger der gør.

Det blev kommenteret at foreningen har søgt penge til en udflugt til Randers Regnskov/Hvidsten Kro.

Der var fuldstændig enighed om at man ikke skulle træde veterancafeerne over tæerne, og at der ikke måtte være for mange aktiviteter.

Formanden opfordrede til løbende at komme med input.

 1. Valg

På valg til bestyrelsen:

 • Maria Thomsen
 • Niels Vistisen
 • Peter Therkildsen

Maria & Peter blev genvalgt. Niels ønskede at udtræde pga. tid, og i stedet blev Peter fra Skive valgt. (udsendt SFOR 98, KFOR, aktiv i veterancafeen i Skive, 45 år.)

På valg som suppleant:

 • Poul V. Larsen – genvalgt
 • Jørgen Lindor (ønskede at udtræde pga. sygdom) – Mads Tonsgaard valgt som suppleant.

På valg som fanebærer:

 • Foreningsfanen: Poul Erik Farsinsen (genvalgt)
 • NATO-fanen: Poul V. Larsen
 • FN-fanen: Chris valgt (ny)

På valg som revisor:

Valgt som revisorer blev Flemming & Niels Vistisen.

 1. Valg til repræsentantskabsmøde – 26.-27. april i Karup. Foreningen kan sende 2 personer.

Formanden og Brian fra Thy Veteraner deltager.

 1. Indlæg fra veterancafeer:

Mors: Jørgen Hornum gav et indlæg om cafeens historie og aktiviteter. Nu er der åbent hver 3. uge, men fremover vil det være hver 2. uge.

Alle er velkomne – der er som regel 10-12 besøgende, hvilket faktisk svarer til 15% af veteraner på Mors – og dermed ret imponerende.

Fremtidsmæssigt ses en samplacering med foreningen i nye lokaler stillet til rådighed af Morsø Kommune.

Veterancafe Skive: Claus Mosbæk fortalte på cafeens vegne – aktivitetskalender vedlagt som bilag.

Veterankoordinator Skive Claus Mosbæk fortalte meget om veterankoordinatorens rolle. Bl.a. at en veteranpolitik er lige på trapperne. Veterankoodinatoren har egen facebookside, hvor alle opfordres til at følge med.

 1. Eventuelt: ingen indlæg.

Herefter uddeling af tegn og medaljer:

10-års tegn: Carsten Østergaard, Skive,

25-års tegn: Claus Mosbæk, Erik Jensen Gadegaard

50-års tegn: Erik Nielsen (et år for sent, pga. sygdom)

50-års diplom: Torben Alstrup

Øvrige tegn og medaljer tilsendes de som ikke var tilstede.

Referent: Niels Klingenberg Vistisen